Trauksmes celšana

Pašrocīgi parakstītu trauksmes cēlēja ziņojumu ar atzīmi "Trauksmes cēlēja ziņojums" var iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (Dubultu prospekts 71, Jūrmalā, LV-2015):

  • nosūtot pa pastu;
  • iesniedzot klātienē rakstveidā vai mutvārdos kontaktpersonai 136.kab., iepriekš piesakoties pa tālruni;
  • elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu: trauksme@siva.gov.lv;
  • iesniedzot iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv).
 
Aģentūras kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos juriskonsulte Ināra Meleščenko (tālr.20360821, 67771017, trauksme@siva.gov.lv).
 

Personas datu aizsardzība

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) nolikumā ir noteiktas Aģentūras tiesības pieprasīt un saņemt no fiziskām un juridiskām personām Aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju. Ārējie normatīvie akti nosaka, kādus dokumentus persona iesniedz Aģentūrā, pieprasot nepieciešamo pakalpojumu.

No Aģentūras statistikas datiem nav iespējams identificēt konkrētu fizisku personu.

Personai ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi Aģentūrā.

Aģentūras datu aizsardzības speciāliste/auditore Inese Ķirša (tālr.29907457, inese.kirsa@siva.gov.lv).