Starptautiskā sadarbība

No 2015.gada 1.jūlija Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) kļuvusi par starptautiskās profesionālās asociācijas “Eiropas rehabilitācijas platforma” (European Platform for Rehabilitation – EPR) biedru, lai attīstītu rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti.

SIVA ir pirmā organizācija no Latvijas, kas kļuvusi par EPR biedru līdztekus 30 citām Eiropas valstu organizācijām. EPR darbojas dažādos virzienos, piemēram, medicīniskā rehabilitācija, izglītība un nodarbinātība, lai veicinātu pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti, nodarbinātību un individuālo neatkarību ikdienā.

“Dalība EPR ir būtiska pieredzes apmaiņai un ES labās prakses izmantošanai, gūstot specifiskas un padziļinātas zināšanas darbam ar personām ar smagu un ļoti smagu invaliditāti. Izmantojot starptautisko pieredzi, SIVA mērķis ir ieviest arī EQUASS sistēmu pakalpojumu kvalitātes pilnveidei,” skaidro SIVA direktore I.Jurševska.

SIVA ir vienīgā iestāde Latvijā, kas sniedz valsts apmaksātus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, kas ietver profesionālās piemērotības noteikšanu un iespēju apgūt kādu no izglītības programmām SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā. 

 

tl_files/foto/EPR logo HIGH RES.jpg

SIVA starptautisko sadarbību īsteno arī dažādu projektu ietvaros, par kuriem iespējams vairāk uzzināt sadaļā "Projekti". 

Sadarbība ar Latvijā esošām organizācijām

SIVA jau vairākus gadus ir Latvijas veselības tūrisma klastera biedrs. Latvijas veselības tūrisma klāsteris ir vadošo Latvijas klīniku un slimnīcu asociācija, kas sniedz kvalitatīvus ārstniecības pakalpojumus kā vietējiem, tā ārvalstu pacientiem.

Klientiem SIVA dalība Latvijas veselības tūrisma klasterī sniedz pārliecību, ka SIVA sniegtie pakalpojumi atbilst asociācijas izvirzītajām pakalpojumu sniegšanas kvalitātes prasībām. Savukārt SIVA dalība Latvijas veselības tūrisma klasterī sniedz iespēju uzlabot sadarbību starp veselības nozarē strādājošajiem, veikt kopīgas mārketinga aktivitātes, veidot un tirgū piedāvāt integrētus, inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi darot tos daudz pieejamākus gan vietējiem, gan ārvalstu pacientiem.

SIVA ir arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas biedrs. Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija ir biedrība, kura apvieno naktsmītnes un ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē.

Klientiem SIVA dalība Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā sniedz pārliecību, ka SIVA sniegtie naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumi atbilst asociācijas noteiktajiem standartiem.

Sadarbība ar Latvijā esošām izglītības iestādēm

2018.gada augustā SIVA parakstīja savstarpējās sadarbības līgumu izglītības un zinātnes jomā ar Rīgas Stradiņa universitāti (turpmāk - RSU).

RSU un SIVA sadarbības virzieni ietvers studējošo un personāla mobilitāti, zinātniskās pētniecības procesus, kopīgu studiju programmu izveidi un īstenošanu, piemēram, surdotulkošanā. Līguma ietvaros abas iestādes arī plāno savstarpēji apzināt vēl citas iespējas un atbilstoši tām uz abpusēji izdevīgiem pamatiem izvērst sadarbību, piemēram, tālākizglītībā. Tāpat plānots dažādu finanšu instrumentu ietvaros īstenot kopīgus attīstības projektus.

“Šodien RSU ir vēsturiska diena, jo RSU attīstības spēks slēpjas sadarbībā,” līguma parakstīšanas laikā uzsvēra RSU rektors profesors Aigars Pētersons, piebilstot, ka “RSU ir vadošā dzīvības zinātņu universitāte Latvijā, kas attīstās arvien straujāk, tāpēc esam atvērti kopīgām sadarbības formām ar jebkuru organizāciju, kas darbojas izglītībā un zinātnē, it sevišķi medicīnā un dzīvības zinātnēs. Uzskatām, ka savstarpējā sadarbība ar SIVA, kas īsteno valstij būtiskas studiju programmas, bagātinās abas puses un nodrošinās vēl straujāku attīstību starptautiskā mērogā. Ieguvēji būs gan studējošie, gan Latvijas sabiedrība kopumā.”

SIVA direktore Ilona Jurševska norādīja, ka “Aģentūra pēdējo gadu laikā ir attīstījusies arvien straujāk, tāpēc sadarbības paplašināšana ar RSU padarīs tās izglītības programmas vēl kvalitatīvākas, bet piedāvātos pakalpojumus – efektīvākus. RSU un SIVA jau ir vairāki sadarbības punkti, kurus turpināsim paplašināt, piemēram, savstarpējo prakšu nodrošināšanu. Tāpat SIVA sadarbībā ar RSU redz iespēju attīstīt iekļaujošās izglītības piedāvājumu Latvijā, padarot darba tirgu vēl vairāk pieejamu vairāk nekā 180 000 Latvijas iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām.”


(Attēlā - Sadarbības līguma noslēgšanas brīdis)

2019.gada novembrī SIVA noslēdza divus sadarbības līgumus – vienu ar Vadības koledžu, bet otru ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, lai saviem Koledžas studentiem nodrošinātu vēl kvalitatīvāku studiju procesu un zinātniski pētniecisko darbību iespējas.

Sadarbības līgumi starp SIVA un Vadības koledžu, kā arī starp SIVA un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju paredz:

  • informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu studiju procesu un zinātniski pētniecisko darbību;
  • kopīgu sapulču, simpoziju, semināru, konferenču, sadarbības dienu un citu pasākumu organizēšanu;
  • akadēmisko, zinātniski pētniecisko un citu projektu kopīgu izstrādi;
  • kopīgi uzrakstīto zinātnisko vai zinātniski metodisko darbu (rakstu un prezentāciju) un kopējo projektu publicēšanu Pušu zinātniskajos rakstu krājumos;
  • sadarbību kopīgo studiju programmu izstrādē un īstenošanā;
  • sadarbību mūžizglītības jomā;
  • studentu, akadēmiskā personāla un darbinieku mobilitātes atbalstu.

(Attēlā - Sadarbības līguma starp SIVA un Vadības koledžu parakstīšana)