Bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem no 4 līdz 18 gadu vecumam

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem.

Pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.138).

Lai saņemtu pakalpojumus, bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta bērna dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

2) ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;

3) psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai (bērnam) ar garīga rakstura traucēju­miem (noteikumu Nr.288 1.pielikums).

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzēji:

  • Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāle „Pļavnieki”. Adrese: Zebiekstes 3, Rīga, LV-1082, tālrunis 67585618, fakss 67585912, e-pasts: plavnieki@vsacriga.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāle „Teika”. Adrese: Stāmerienas 4, Rīgā, LV-1006, tālrunis 67543224, fakss 67551675, e-pasts: teika@vsacriga.gov.lv (APTURĒTA JAUNU KLIENTU IEVIETOŠANA * un **)
  • Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Kalkūni”. Adrese: Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, tālrunis/fakss 65474092; 65440976, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Liepāja”. Adrese: Apšu 3a, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63423402, fakss 63484805, e-pasts: kurzeme.liepa.vad@vsackurzeme.gov.lv

* Saskaņā ar Labklājības ministrijas 12.05.2016. rīkojumu Nr.43 ,,Par Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles ,,Teika” darbības izbeigšanu” (spēkā stāšanās laiks 01.01.2018.).

** Saskaņā ar Labklājības ministrijas 31.08.2017. vēstuli Nr.36-1-0702/1434 ,,Par pakalpojuma sniedzēja maiņu VSAC ,,Rīga” filiāles ,,Teika” klientiem un jaunu klientu ievietošanas pārtraukšanu VSAC ,,Rīga” filiālēs ,,Teika”, ,,Baldone” un ,,Kalnciems””.