Eiropas Savienība

Eiropas Savienība (ES) nosaka galvenās vadlīnijas un minimālos standartus dalībvalsts īstenotajai sociālai politikai. Laika gaitā ES dalībvalstis ir sākušas kopīgi risināt arvien vairāk sociālo problēmu, taču tiešs sociālais atbalsts ir katras dalībvalsts ziņā.

ES sociālā politika aptver šādas jomas:

 • brīva darbaspēka kustība;
 • sociālās drošības shēmu koordinēšana;
 • darba tiesiskās attiecības;
 • drošība un veselība darbā;
 • sociālais dialogs;
 • vienlīdzīga attieksme;
 • sociālā aizsardzība;
 • nodarbinātība;
 • finansiāls atbalsts

Pašlaik galvenie ES sociālās politikas mērķi ir šādi:

 • veicināt nodarbinātību;
 • veicināt arvien pieaugošu darba produktivitāti un kvalitāti;
 • padarīt pieejamāku darba tirgu, tai pašā laikā ņemot vērā darbam nepieciešamo kompetenci;
 • pievērst vairāk uzmanības izglītībai un apmācībai mūža garumā;
 • palielināt nodarbinātību pakalpojumu sektorā;
 • nodrošināt efektīvu, Eiropas konkurētspējai atbilstošu sociālo politiku;
 • sekmēt vienlīdzīgas iespējas visos aspektos, cīnoties pret ksenofobiju, rasismu un diskrimināciju pret sievietēm un invalīdiem.

Par nodarbinātības un sociālās politikas jautājumiem atbildīgā institūcija Latvijā ir Labklājības ministrija, par veselības jautājumiem atbild Veselības ministrija. Patērētāju tiesību aizsardzības jautājumi ir Ekonomikas ministrijas kompetencē.

ES institūcijas un aģentūras:

ES sociālā politika un aktuālās tēmas:

ES saites Latvijā:

Datu bāzes:

Citi interneta resursi: