"Es varu!"

  

SIVA sadarbībā ar vietējo uzņēmumu “Top” īsteno prasmju apmācību programmas

Īstenojam prasmju apmācību programmu roku rokā ar vietējo uzņēmumu.

 Esam patiesi gandarīti par  darba devēju atsaucību un novērtējam doto iespēju ESF projekta dalībniekiem darba vidē apgūt preču izvietošanas un augļu un dārzeņu šķirošanas prasmes (prasmju programmas “Preču ievietošana tirdzniecības zālē” un “Augļu un dārzeņu šķirošana”).

Pateicoties ESF projekta pedagogu iniciatīvai un SIA “LM Jūrmala” atbalstam,  praktiskās nodarbības notiek Jūrmalas veikalā “TOP”, kas atrodas Dubultos.

Prasmju dalībnieki  mācās un praktiski apgūst iemaņas šķirot preces un pārskatīt realizācijas termiņus precēm, sagatavot tirdzniecībai un glīti sakārtot augļu un dārzeņu stendus.

SIA “LM Jūrmala” valdes loceklis Indulis Zeps uzsver, ka veikalā katras darba rokas ir nozīmīgas, jo, kā jau daudzi uzņēmumumi, arī veikalu ķēde “TOP” sastopas ar darbinieku trūkumu. Ikvienai personai ar invaliditāti gan jāatrod individuāla pieeja – bieži vien darbiniekiem ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem katra diena sākas ar apmācībām un jau iemācītā atkārtošanu.

Darba devējs priecātos par valsts atbalstu, lai  personām ar invaliditāti būtu  asistents vai mentors, kas prastu paskaidrot, atbalstīt un izvērtēt dažādas ar slimību saistītas situācijas, tādējādi veicinot uzņēmējus veidot darba vietas personām ar invaliditāti. 

Indulis Zeps  atklāj, ka ik gadu  veikals “TOP” nodarbina vidēji četras personas ar invaliditāti, katru gadu ir arī kāds, kurš mācījies SIVA. Šogad uzņēmums piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajā akcijā “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti 2018”, kuras laikā iepazīstinās ar darba vidi savā nozarē trīs darba meklētājus. 

ESF projekts izstrādājis piecas profesionālās tālākizglītības programmas un 35 prasmju programmas personām ar smagu invaliditāti un/ vai garīga rakstura traucējumiem. ESF projekta mērķis ir veidot sadarbību ar darba devējiem un sniegt atbalstu projekta dalībniekiem, kuri pēc dalības pasākumā sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē un  nodarbinātībā.  ESF projekta lielākais izaicinājums - apmācītās personas integrēt darba tirgū.

Atsaucīgi darba devēji ir stūrakmens turpmākai sadarbībai! 

1 ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

2 Sociālās integrācijas valsts aģentūra

 
 
 
 

Rožu svētki – pirmais tālākizglītības programmas izlaidums!

F projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

2018.gada 1.augustā SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā atzīmējām “Rožu svētkus” - profesionālās programmas “Floristu pakalpojumi” izlaidumu.  Savu izlaidumu rožu noskaņās svinēja arī neformālās izglītības prasmju programmu “Augļu un dārzeņu mizošana”, “Koku un krūmu stādīšana” un “Preču kraušana noliktavā” dalībnieki.
Astoņiem skaistā aroda - florists - absolventiem mācības ilga 12 mēnešus (1920 stundas), kvalifikācijas eksāmenu visi dalībnieki nokārtoja ar izcilu un teicamu vērtējumu. Eksāmena komisija atzinīgi novērtēja floristu veikumu. Komisijas sastāvā bija eksperti no Amatniecības kameras, kuri var lepoties ar ilgstošu floristu pieredzi un šī skaistā aroda iedibināšanu Latvijā.
Floristikas pakalpojumi ir ļoti pieprasīta SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolas mācību programma, kuras laikā dalībnieki ar smagu invaliditāti iegūst ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas un pieredzi divu mēnešu praksē pie darba devēja.
Skolas administrācija īpaši gandarīta ir par absolventi, kura nokārtoja eksāmenu ar vērtējumu 10 balles un ir jau uzsākusi darba attiecības. Pārējie programmas dalībnieki turpinās darba gaitas prakses vietās vai turpinās mācības.
Izlaidumu 1.augustā svinējām arī pieciem prasmju programmu dalībniekiem, kuri veiksmīgi pabeidza mācības neformālās izglītības prasmju programmās “Augļu un dārzeņu mizošana”, “Koku un krūmu stādīšana” un “Preču kraušana noliktavā”. Šie jaunie cilvēki, kuriem mācības ilga četrus mēnešus, vēl sešus mēnešus pēc apmācību programmas beigšanas saņems  atbalstu darba meklēšanā.
 

Absolventi - apsveicam ar diplomu un apliecību saņemšanu, esiet neatlaidīgi, pieņemiet jaunus izaicinājumus un pārvariet rožu kaprīzes savā ceļā – jums viss izdosies!

Pirmais izlaidums ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā”

2018.gada 14.maijā sirsnīgā un dziedošā atmosfērā svinējām pirmo izlaidumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) prasmju apmācību programmas “Ielu slaucīšana, lapu grābšana” absolventēm.

 

Mūsu absolventes mācības uzsāka šī gada 23.janvārī un 7.februārī. Četru mēnešu profesionālās rehabilitācijas programmā audzēknes apguva amata mācību, saskarsmes prasmes, veselīga dzīvesveida pamatus, sabiedrības un cilvēka drošību. Mērķa realizēšanai projekts vēl sešus mēnešus pēc apmācību programmas beigšanas audzēknēm sniegs savu atbalstu darba meklēšanā.

Apsveicam ar apliecību saņemšanu! Priecājamies kopā ar jums un vēlam veiksmi, atrodot darbu privātajos vai valsts uzņēmumos, kur notiek teritoriju sakopšanas darbi!

Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 11.aprīlī.

Projekta ietvaros tiks pilnveidota profesionālās rehabilitācijas sistēma, tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību Projekta mērķa grupai – personām ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditātes) un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Personām ar smagu invaliditāti tiks izstrādātas un ieviestas 5 jaunas, darba tirgus pieprasījumam atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas. Savukārt, lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos darba tirgū, projekta ietvaros tiks izveidota prasmju sertificēšanas sistēma, tai skaitā izstrādātas un ieviestas 35 darba tirgus vajadzībām atbilstošas prasmju apmācību programmas. Pēc profesionālās rehabilitācijas programmas apguves personas ar smagu invaliditāti iegūs profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, savukārt personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc prasmju apmācības programmas – prasmju apliecinošu dokumentu.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros Projektā iesaistītajām personām tiks nodrošināta ne tikai profesionālās rehabilitācijas programmu vai prasmju apmācību programmu apguve, bet arī pasākumi darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), sniegts atbalsts darba vietas atrašanai, kā arī sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā.

Profesionālās rehabilitācijas programmu un prasmju apmācību programmu laikā tiks nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vienlaikus tiks nodrošināti nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana un ēdināšana.

Projekta kopējais finansējums ir 1 252 127 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 064 308 euro un valsts budžeta finansējums – 187 819 euro.

Projekta īstenošana plānota līdz 2019.gada 31.decembrim.

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 rekvizīti:

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Valsts kase, kods: TRELLV22XXX
Konts: LV18TREL218045403700B
Faktiskā atrašanās vieta: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Aktivitātes: 

Rožu svētki – pirmais tālākizglītības programmas izlaidums! ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”(01.08.2018.)

Pirmais izlaidums ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” (15.05.2018.) SIVA pasākumu programmu 18.un 19. maijā skatīt šeit.

Vidzemes reģiona darba devējus informēs par personu ar invaliditāti vai personu ar garīga rakstura traucējumiem prasmēm un iespējām darba tirgū (10.05.2018.)

SIVA iekārto telpas un nodrošina materiāli tehnisko bāzi profesionālo programmu īstenošanai (13.03.2018.)

SIVA  Jūrmalas profesionālajā vidusskolā uzsāksies prasmju apmācību programmas (04.01.2018.)

SIVA Konsultatīvā padome tiekas kārtējā sanāksmē (28.11.2017.)

SIVA uzsākta profesionālās rehabilitācijas programma kvalifikācijai LIETVEDIS (23.10.2017.)

Latgales reģiona darba devējiem organizēts pasākums “Darba devēju un personu ar invaliditāti sadarbības perspektīva” (19.10.2017.)

Prezentācijas:

SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola uzsāk pirmo profesionālās rehabilitācijas programmu florista kvalifikācijas iegūšanai (01.08.2017.)

Kurzemes reģiona darba devējiem organizēts pasākums par personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības un apmācību iespējām (28.06.2017.)

Prezentācijs:

Licencētas piecas jaunas profesionālās rehabilitācijas izglītības programmas (26.05.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vizīte Jelgavā (19.05.2017.)

ESF projekts “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātība un sabiedrībā” organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (13.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” notiek pirmais profesionālās piemērotības noteikšanas pasākums (06.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” pieredze Astangu profesionālās rehabilitācijas centrā (10.03.2017.)

ESF projekts "Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (14.02.2017.)

SIVA izstrādās jaunu prasmju sertificēšanas sistēmu un ieviesīs jaunas apmācības programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem (30.12.2016.)

 

Pieteikšanās profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumam (iesniegums)

 

Kontaktinformācija: 

Projekta vadītāja Andra Dietlava

e-pasts: Andra.Dietlava@siva.gov.lv

Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta vecākais eksperts Dace Apine

Kontakttālrunis: +371 26385047

e-pasts: Dace.Apine@siva.gov.lv

Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta eksperts Ilze Ločmele

Kontakttālrunis: +371 27064068

e-pasts: Ilze.Locmele@siva.gov.lv  

Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta jurists/iepirkumu speciālists Mārīte Kamerāde

Kontakttālrunis: +371 29459928

e-pasts: Mārīte.Kamerāde@siva.gov.lv

Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta finanšu speciālists Vera Asare

e-pasts: Vera.Asare@siva.gov.lv

Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta galvenā grāmatveža vietnieks ESF projekta jautājumos Tatjana Vologžaņina

e-pasts: Tatjana.Vologzanina@siva.gov.lv

Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta izglītības metodiķis Valdis Bogdanovs

Kontakttālrunis: +371 26950179
e-pasts: Valdis.Bogdanovs@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta karjeras konsultants Inese Andrejeva

Kontakttālrunis: +371 27048417

e-pasts: Inese.Andrejeva@siva.gov.lv

Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta psihologs Edvarts Stelmakers

Kontakttālrunis: +371 27003892

e-pasts: Edvarts.Stelmakers@siva.gov.lv

Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta pedagogs/skolotājs Māra Fiļina
e-pasts: Mara.Filina@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta sociālais darbinieks Vadims Hotuļovs

Kontakttālrunis: +371 20011645
e-pasts: Vadims.Hotulovs@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015