Kurzemes reģiona darba devējiem organizēts pasākums par personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības un apmācību iespējām

2017. gada 28. jūnijā Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) Kuldīgas Mākslas namā vienkopus  aicināja  Kurzemes reģiona  darba devējus, pašvaldības, sociālo dienestu, nodarbinātības un izglītības ekspertus, lai aktualizētu informāciju par nodarbinātības un apmācību iespējām personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

Informatīvajā pasākumā tika akcentēti jautājumi par cilvēku ar invaliditāti vietu sabiedrībā, profesijām un prasmēm, kurās būtu nepieciešams cilvēkus ar invaliditāti apmācīt, lai tie varētu iekļauties darba tirgū, un funkcijām, kuras darba devēji būtu gatavi deleģēt cilvēkiem ar invaliditāti. Klausītāji tika iepazīstināti arī ar uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas iespējām, ietverot visas atbalsta formas un institūcijas Kurzemes reģionā.

Pasākumā dalībnieki apmeklēja arī izveidotās pieredzes apmaiņas “pieturas”, kurās varēja aplūkot Kuldīgas novada Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra audzēkņu darinātos izstrādājumus no koka, kā arī iepazīties ar SIVA piedāvāto profesionālās rehabilitācijas izglītības programmu un prasmju programmu informatīvo un vizuālo materiālu.

Pasākuma apmeklētāji ar interesi klausījās par darba devēju pieredzi, kuri savos uzņēmumos nodarbina personas ar invaliditāti. Latvijas ekspresrestorānu tīkls “Ņamma” darbojas kopš 2010. gada, Latvijā atvērti pieci šādi restorāni: Ķekavā, Siguldā, Jelgavā un Kuldīgā, nodrošinot apmēram 70 darbavietas. Kafejnīcas “Ņamma” vadītāja Dace Nelsone pozitīvi  vērtēja sadarbību personu ar invaliditāti nodarbināšanā, tai skaitā ar Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra audzēkņiem, kuri pastāvīgi savas iemaņas un zināšanas apgūst praksē Kuldīgas ekspresrestorānā.

Ar ilggadēju pieredzi dalījās galdniecības un kokapstrādes uzņēmuma SIA “Laimdotas” īpašnieks Guntars Pirtnieks, pie kura jau vairāk kā 10 gadus galdnieka amatu veic arī persona ar invaliditāti. Kā apgalvoja Pirtnieka kungs, galvenais ir nevis diploms, kuru uzrādīt, bet iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas kvalitatīvam darbam – un uzņēmumā nodarbinātajai personai ar invaliditāti šīs iemaņas un prasmes ir izteiktas un darbs tiek paveikts ar lielu atdevi, uzņēmību un kvalitatīvi. Vadītājs piebilda, ka ikdienā nav nepieciešams jebkādā veidā izcelt invaliditāti -  attieksmei jābūt vienlīdzīgai.

Pasākumā piedalījās pārstāvji arī no Kuldīgas novada domes, Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pelču speciālās internātpamatskolas, Sociālās integrācijas valsts aģentūras, kā arī darba devēji no Kurzemes reģiona. Apkopojot rezultātus, SIVA secina, ka  nepieciešams arī turpināt diskutēt par atbalsta pasākumiem personu ar invaliditāti integrācijai darba tirgū, rodot plašāku interesi un atsaucību no darba devēju puses.

SIVA informatīvo pasākumu īstenoja ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) ietvaros.

Prezentācijas:

 garīga rakstura

 traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”

karjeras konsultants Edvarts Stelmakers

Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 11.aprīlī.

Projekta ietvaros tiks pilnveidota profesionālās rehabilitācijas sistēma, tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību Projekta mērķa grupai – personām ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditātes) un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Personām ar smagu invaliditāti tiks izstrādātas un ieviestas 5 jaunas, darba tirgus pieprasījumam atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas. Savukārt, lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos darba tirgū, projekta ietvaros tiks izveidota prasmju sertificēšanas sistēma, tai skaitā izstrādātas un ieviestas 35 darba tirgus vajadzībām atbilstošas prasmju apmācību programmas. Pēc profesionālās rehabilitācijas programmas apguves personas ar smagu invaliditāti iegūs profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, savukārt personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc prasmju apmācības programmas – prasmju apliecinošu dokumentu.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros Projektā iesaistītajām personām tiks nodrošināta ne tikai profesionālās rehabilitācijas programmu vai prasmju apmācību programmu apguve, bet arī pasākumi darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), sniegts atbalsts darba vietas atrašanai, kā arī sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā.

Profesionālās rehabilitācijas programmu un prasmju apmācību programmu laikā tiks nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vienlaikus tiks nodrošināti nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana un ēdināšana.

Projekta kopējais finansējums ir 1 252 127 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 064 308 euro un valsts budžeta finansējums – 187 819 euro.

Projekta īstenošana plānota līdz 2019.gada 31.decembrim.

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 rekvizīti:

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Valsts kase, kods: TRELLV22XXX
Konts: LV18TREL218045403700B
Faktiskā atrašanās vieta: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Aktivitātes: 

Kurzemes reģiona darba devējiem organizēts pasākums par personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības un apmācību iespējām (28.06.2017.)

           Prezentācijs:

Licencētas piecas jaunas profesionālās rehabilitācijas izglītības programmas (26.05.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vizīte Jelgavā (19.05.2017.)

ESF projekts “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātība un sabiedrībā” organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (13.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” notiek pirmais profesionālās piemērotības noteikšanas pasākums (06.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” pieredze Astangu profesionālās rehabilitācijas centrā (10.03.2017.)

ESF projekts "Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (14.02.2017.)

SIVA izstrādās jaunu prasmju sertificēšanas sistēmu un ieviesīs jaunas apmācības programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem (30.12.2016.)

 

Pieteikšanās profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumam (iesniegums)

 

Kontaktinformācija: 

Projekta vadītāja Andra Dietlava
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta vecākais eksperts Katrīna Sevruka
Kontakttālrunis: +371 26385047
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta jurists/iepirkumu speciālists Kristīne Ohotska
Tālrunis: 29459928
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta psihologs Lauma Jēgere
Kontakttālrunis: +371 27003892
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta izglītības metodiķis Valda Puiše
Kontakttālrunis: +371 26950179
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta karjeras konsultants Edvarts Stelmakers
Kontakttālrunis: +371 27003892
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta finanšu speciālists Erna Lipiņa
Kontakttālrunis: +371 26316935
Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta galvenā grāmatveža vietnieks ESF projekta jautājumos Tatjana Vologžaņina
Kontakttālrunis: +371 28391546
Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta sociālais darbinieks Aiga Dārzniece
Kontakttālrunis: +371 27064068
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta pedagogs/skolotājs Māra Fiļina
Kontakttālrunis: +371 27048417
e-pasts: Mara.Filina@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta fizioterapeits Ilona Kolīte
e-pasts: Ilona.Kolite@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta sociālais aprūpētājs / aprūpētājs Dace Dzelme
e-pasts: Dace.Dzelme@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta ārsts-psihiatrs Danuta Kandele
e-pasts: Danuta.Kandele@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta ergoterapeits Anna Golubeva
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015