Mūsu darbinieki

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska, kustības “Dažādībā ir spēks” svinīgā apbalvošanas pasākumā 2019.gada 18.oktobrī saņēma apbalvojumu nominācijā “Mūsu darbinieki” par iekļaujošas darba vides radīšanu un dažādības vadību iestādē!
I.Jurševska:“Cilvēks nav sērijveida mašīna, ko ieslēgt deviņos un izslēgt piecos. Ikkatrs cilvēks ir smalks un unikāls mehānisms, pret kuru jāizturas atbilstoši tam, kā tas ir radīts – cienot dzīves gājumu, īpašības un sapņus.
Saskarē ar dažādību mums jābūt elastīgiem, pretimnākošiem un cieņpilniem. Ne tikai attieksmē pret mūsu klientiem, bet arī pret darbiniekiem. Tāpēc dažādības vadība ir viens no SIVA vadības pamatprincipiem, kam seko visa vadības komanda. Neraugoties uz diezgan lieliem izaicinājumiem atrast nepieciešamos darbiniekus, mēs veicam visus iespējamos un neiespējamos pasākumus, lai, kur vien iespējams, viņus atrastu, iesaistītu un piesaistītu, īpaši novērtējot katra darbinieka individuālās prasmes un iespējas. Mūsu darbinieki ir dažādu sociālo grupu pārstāvji, kuru īpašās vajadzības cenšamies respektēt. Vecums, etniskā piederība, kustību traucējumi vai bērniņa ienākšana ģimenē... Tie nevar būt šķēršļi kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus.
Dažreiz perspektīvas un attieksmes maiņa ir atslēga uz panākumiem un labiem rezultātiem!”
.

Aicinām pievienoties Sociālās integrācijas valsts aģentūras (reģ.Nr.90001790030) kolektīvam pozitīvas, atsaucīgas un atbildīgas personas šādos amatos:


ĀRSTS (ĀRSTA PALĪGS)

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • iekļauties vispārējā klientu aprūpē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā aģentūras klientiem;
 • novērtēt klienta veselības stāvokli un nozīmēt rehabilitācijas pakalpojumus funkcionālo traucējumu mazināšanai vai stabilizēšanai;
 • izskaidrot klientam pielietoto ārstniecības metožu iedarbību un klienta līdzdarbošanās nozīmi pozitīva rezultāta sasniegšanai, sekot pakalpojuma norisēm un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas;
 • sadarboties ar citiem speciālistiem rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā

Prasības:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds ar specializāciju specialitātē vai var būt rezidents vai ārsta palīga diploms);
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlams arodveselības un arodslimību ārsta sertifikāts, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sertifikāts vai internista sertifikāts;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office lietotāja līmenī);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • prasme strādāt komandā un veidot pozitīvu sadarbību ar pārējiem komandas speciālistiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Piedāvājam:

 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu mūsdienīgā, profesionālā un motivētā komandā;
 • labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai (ārstam 5.1. saime, IIA vai III līmenis, 9. vai 10.mēnešalgu grupa, no 835.00 līdz 1287.00 euro par slodzi vai ārsta palīgam 5.1.saime, IA līmenis, 8.mēnešalgu grupa, no 745.00 līdz 1067.00 euro par slodzi) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem).

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.10.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv. Tālrunis informācijai: 26489178 (Ausma Rava), 29149582 (Ilze Šulte).

VECĀKAIS ĀRSTS

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • Organizēt un vadīt Aģentūras ārstu darbu;
 • Organizēt un nodrošināt Aģentūras darbību atbilstoši ārstniecības normatīvo aktu prasībām;
 • Sniegt ārsta konsultācijas Aģentūras klientiem;
 • Novērtēt klienta veselības un funkcionālo stāvokli, izstrādāt individuālo rehabilitācijas plānu, nozīmēt ārstniecības un rehabilitācijas procedūras klienta funkcionēšanas uzlabošanai;
 • Risināt jautājumus, kas saistīti ar klientu individuālo rehabilitācijas plānu izpildi un ārstniecības nodrošināšanu. Izskaidrot un pamatot rehabilitācijas metodes un rehabilitācijas tehnoloģijas izvēli, izvirzīto mērķi un sasniedzamo rezultātu;
 • Organizēt un vadīt multiprofesionālas komandas sapulces;
 • Korekti un savlaicīgi dokumentēt rehabilitācijas procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Aģentūrā noteiktajai kārtībai.

Prasības:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta diploms)
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • sertifikāts specialitātē (vēlams FRMĀ)
 • latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (augstākās kategorijas līmenī)
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta
 • prasme strādāt komandā un veidot pozitīvu sadarbību ar pārējiem komandas speciālistiem
 • labas saskarsmes prasmes

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, pilna darba slodze;
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 940.00 euro līdz 1287.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.10.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26491997 (Olga Larionova); 29256581 (Ludmila Jefimova)

Pirms pieteikties vakancei, lūgums iepazīties ar nodaļas darba saturu.

MEDICĪNAS MĀSA (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

SIVA īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA Koledžā, saņemot psihosociālo atbalstu, kuru nodrošina multifunkcionāla speciālistu komanda.

Galvenie pienākumi:

 • sadarboties ar rehabilitācijas komandas speciālistiem individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un īstenošanā;
 • atbilstoši ārstu nozīmējumiem koordinēt sociālās rehabilitācijas ar ārstniecības elementiem pakalpojumu nodrošināšanu klientiem;
 • nodrošināt precīzu medikamentu saņemšanu, izsniegšanu, uzskaiti un glabāšanu;
 • nodrošināt dezinfekcijas plāna pasākumu ievērošanu;
 • savlaicīgi un precīzi aizpildīt klienta karti un citu ar rehabilitāciju saistīto dokumentāciju;
 • sniegt kvalificētu medicīnisko aprūpi, t.sk., nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību;
 • motivēt klientus aktīvi līdzdarboties individuālā sociālā rehabilitācijas plāna realizācijā.

Prasības pretendentam:

 • pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlama darba pieredze specialitātē;
 • prasme uzklausīt, kontaktēties ar cilvēkiem;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office);
 • spējas skaidri un precīzi apkopot un iesniegt iegūto informāciju;
 • prasme plānot un organizēt darbu komandā.

SIVA piedāvā:

 • interesantu un dinamisku pilnas slodzes darbu (uz noteiktu laiku) profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (5,2, saime, II vai III līmenis, 6.vai 7.mēnešalgu grupa, alga no 601.00 līdz 996.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 68.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.10.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26489178 (Ausma Rava).

MĀKSLAS TERAPEITS

Rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • Veikt klienta izpēti /novērtēšanu: sistemātiski izvērtēt un analizēt klienta problēmu, grūtības, situāciju, personību un realizēt mākslas terapijas procesu sociālās rehabilitācijas procesā, izmantojot mākslas terapijas tehnoloģijas;
 • Izvērtēt klienta spējas un resursus, kurus var izmantot mākslas terapijas procesā;
 • Novērtēt klienta apkārtējās vides faktorus, kultūras un sociālās iezīmes;
 • Izstrādāt un realizēt mākslas terapijas plānu atbilstoši klienta problēmām un resursiem, izskaidrot klientam mākslas terapijas procesu, tā rezultātus, sniegt rekomendācijas;
 • Kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Prasības pretendentam:

 • Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (deja un kustība, drāma, mūzika, vizuāli plastiskā māksla,), vēlams sertifikāts specialitātē
 • Reģistrs ārstniecības personu reģistrā.
 • Latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar MK noteikumu Nr.733 prasībām (C līmeņa 1.pakāpe).
 • Prasme strādāt ar datoru (laba lietotāja līmenī MS Office, WEB).
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas.
 • Pozitīva attieksme pret darbu, prasme strādāt multiprofesionālā speciālistu komandā.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, nepilna darba slodze (summētais darba laiks);
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 810.00 euro līdz 1177.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.10.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai:26491997 (Olga Larionova); 29256581 (Ludmila Jefimova)

Pirms pieteikties vakancei, lūgums iepazīties ar nodaļas darba saturu.

AUDIOLOGOPĒDS

Rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • sociālās rehabilitācijas klientiem veikt komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju;
 • sastādīt individuālu rehabilitācijas plānu atbilstoši klienta vajadzībām;
 • kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Prasības pretendentam:

 • Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un audiologopēda profesionālā kvalifikācija, vēlams sertifikāts specialitātē
 • Reģistrs ārstniecības personu reģistrā.
 • Latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar MK noteikumu Nr.733 prasībām (C līmeņa 1.pakāpe).
 • Prasme strādāt ar datoru (laba lietotāja līmenī MS Office, WEB).
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas.
 • Pozitīva attieksme pret darbu, prasme strādāt multiprofesionālā speciālistu komandā.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, nepilna darba slodze (summētais darba laiks);
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 810.00 euro līdz 1177.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.10.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai:26491997 (Olga Larionova); 29256581 (Ludmila Jefimova)

Pirms pieteikties vakancei, lūgums iepazīties ar nodaļas darba saturu.

ERGOTERAPEITS

ERGOTERAPEITU (nepilns darba laiks, 0,3 slodzes uz noteiktu laiku)

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošanai personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Projekta mērķa grupa) integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā;
 • novērtēt Projekta mērķa grupas dalībnieku funkcionālo stāvokli;
 • piedalīties individuālo rehabilitācijas plānu sagatavošanā;
 • sniegt ergoterapeita pakalpojumus, nodrošinot individuālās vai mazo grupu nodarbības;
 • sniegt rekomendācijas un konsultēt Projekta mērķa grupas dalībniekus funkcionālā stāvokļa saglabāšanai vai uzlabošanai;
 • sniegt konsultācijas darba devējiem par Projekta mērķa grupas specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem.

Prasības:

 • 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija “ergoterapeita asistents” vai 2.līmeņa augstākā izglītība ergoterapijas specialitātē;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • spēja analizēt situācijas;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un pamatot tos atbilstoši amata kompetencei;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office lietotāja līmenī).

Piedāvājam:

 • nepilnas slodzes darbu (0,3) uz noteiktu laiku (uz projekta īstenošanas laiku);
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu (5,1. saime, IIB līmenis, 9.mēnešalgu grupa līdz 1177.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt līdz 31.10.2020. elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv..

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine).

ERGOTERAPEITS

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā, nepilns darba laiks, 0,75 slodzes

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA koledžā. Izglītības ieguves laikā SIVA, personām sniedz psihosociālo atbalstu multifunkcionāla speciālistu komanda – arī ergoterapeits.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties personas profesionālās piemērotības novērtēšanas procesā, sniegt individuālas konsultācijas un novērtēt personas funkcionēšanas spēju atbilstību izvēlētās izglītības programmas apguvei;
 • sniegt klientiem konsultācijas un ergoterapijas nodarbības (individuāli un grupās);
 • izvirzīt klientam individuālās rehabilitācijas mērķus un sastādīt plānu to sasniegšanai;
 • sadarboties ar citiem speciālistiem atbalsta īstenošanā;
 • izvērtēt ergoterapijas rezultātus;
 • sniegt konsultācijas darba devējiem par klienta specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem.

Prasības:

 • 2.līmeņa augstākā izglītība ergoterapijas specialitātē vai specialitātē studējošais (sākot ar 3.studiju gadu);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • empātijas spējas un cieņa pret klientu;
 • prasmes patstāvīgi pieņemt lēmumus un pamatot tos atbilstoši amata kompetencei;
 • atbildības izjūta;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office lietotāja līmenī).

Piedāvājam:

 • nepilnu (0,75) darba slodzi uz nenoteiktu laiku;
 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (5.1. saime, II B līmenis, 9.mēnešalgu grupa, no 835.00 līdz 1177.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi.

Darba vieta - Slokas ielā 68, Jūrmalā

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.10.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26489178 (Ausma Rava)

KARJERAS KONSULTANTS

Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veic profesionālās piemērotības noteikšanas (turpmāk – PPN) pakalpojumu (zināšanu, spēju un veselības stāvokļa novērtēšanu) personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, sniedzot ieteikumus par izglītības (profesionālās rehabilitācijas) iespējām SIVA, piemērotu darbu, ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un citiem atbalsta pasākumiem atbilstoši veselības stāvoklim

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties PPN procesā, motivējot pretendentus aktīvi līdzdarboties;
 • sniegt atbalstu klientiem karjeras veidošanas procesā;
 • sadarbībā ar citiem Aģentūras speciālistiem izstrādāt klientu karjeras plānus;
 • piedalīties sabiedrības informēšanas pasākumos par Aģentūras sniegtajiem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem;
 • nodrošināt visu karjeras konsultantu metodisko vadību, veidojot vienotu izpratni par pakalpojumu;
 • veidot metodiskos materiālus, pilnveidojot PPN metodiskos ieteikumus;
 • veidot sadarbību ar karjeras konsultantiem un citiem Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas speciālistiem, lai pilnveidotu pakalpojumu;
 • veidot e-karjeras konsultācijas, piedalīties e-pakalpojuma ieviešanā u.c.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība sociālajās zinībās (2.līmenis), vēlama izglītība ar kvalifikāciju “karjeras konsultants”;
 • vēlama praktiskā karjeras konsultanta darba pieredze;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • māka analizēt situācijas un meklēt risinājumu, empātija;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • prasmes strādāt ar datoru (MS Word, Excel).

Aģentūra piedāvā:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu (23. saime, IID līmenis, 7.mēnešalgu grupa, no 675.00 euro līdz 900.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polise.

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.10.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt SIVA Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 28661302 (Solveiga Kabaka).

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.