Viegli lasīt

Vēstules bilde

Sociālās integrācijas valsts aģentūra atrodas Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV 2015

Tālruņa bilde

Uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru var piezvanīt pa tālruni 67769890

Datora bilde

Elektroniskās vēstules var nosūtīt uz adresi siva@siva.gov.lv

Sociālās integrācijas valsts aģentūra palīdz cilvēkiem ar invaliditāti atgriezties sabiedrībā. Palīdz uzlabot veselību un iegūt izglītību.

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā var iemācīties vadīt automašīnu, iegūt autovadītāja apliecību un pielāgot automašīnu braukšanai. Lai mācītos vadīt automašīnu, no ārsta ir jāsaņem atzinums.

Cilvēkiem ar invaliditāti sniedzam profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanu.

 

Sociālā rehabilitācija

Valsts apmaksā sociālās rehabilitācijas kursu:

Lai saņemtu sociālo rehabilitāciju, jāvēršas pie ģimenes vai ārstējošā ārsta un jāsaņem izziņa par nepieciešamo sociālo rehabilitāciju.

Ārstam Izziņā jānorāda sociālās rehabilitācijas mērķis.

Ar šo izziņu jāiet uz pašvaldības sociālo dienestu un jālūdz uzņemt rindā uz sociālo rehabilitāciju.

 

Sociālajā rehabilitācijā pēc ārsta norādījumiem jums būs iespēja saņemt:

 • Ārsta konsultācijas
 • Sociālā darbinieka konsultācijas
 • Sociālā rehabilitētāja un sociālā aprūpētāja atbalstu
 • Ergoterapeita konsultācijas. Ergoterapijas nodarbību laikā jūs uzlabosiet ikdienas aktivitāšu spējas, saņemsiet konsultācijas par tehniskajiem palīglīdzekļiem, par vides pielāgošanu
 • Fizioterapiju (konsultācijas, nodarbības grupā un individuāli, nūjošana, slinga terapija, ārstnieciskā vingrošana baseinā, individuāla vingrinājumu komplekta izstrāde, ūdens aerobika)
 • Ūdens dziedniecības procedūras
 • Fizikālās procedūras
 • Masāžas
 • Tvaika pirti un baseinu
 • Ārstnieciskās aplikācijas – ar dūņām, māliem, parafīnu vai kalnu vasku
 • Nūjošanu

 

Profesionālā rehabilitācija

Profesionālās rehabilitācijas laikā var apgūt jaunu profesiju. Sociālās integrācijas valsts aģentūra piedāvā mācīties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā.

Lai mācītos Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, ir jābūt pamatizglītībai vai vidējai izglītībai.

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var apgūt dažādas profesijas - uzskaitvedis, lietvedis, elektronikas montētājs, pavārs, pavāra palīgs, konditora palīgs, mājkalpotājs, istabene, grāmatvedis, datorsistēmu tehniķis, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, rūpniecības komercdarbinieks.

Pēc vidusskolas beigšanas var iegūt profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai arodizglītību.

Lai mācītos Koledžā, ir jābūt vidējai izglītībai.

Koledžā var apgūt dažādas profesijas – personāla speciālists, grāmatvedis, mārketinga un tirdzniecības speciālists, viesnīcu pakalpojumu organizators, datorsistēmu un datortīklu administrators, programmētājs, surdotulks.

Pēc Koledžas beigšanas var iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Cilvēkiem ar invaliditāti mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā ir bez maksas.

Lai būtu vieglāk izvēlēties kādu profesiju apgūt, ir jāveic Profesionālās piemērotības noteikšana.

 

Profesionālās piemērotības noteikšana

Profesionālās piemērotības noteikšana ir pakalpojums, kura laikā nosaka, kādu profesiju ieteicams mācīties. Cilvēkiem ar invaliditāti šis pakalpojums ir bez maksas.

Lai pieteiktos uz profesionālās piemērotības noteikšanu un mācītos, ir nepieciešami dokumenti:

 • veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegta invaliditātes izziņa ar norādi par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību – apgūt profesiju;
 • ģimenes ārsta izziņa par pašreizējo veselības stāvokli;
 • pase;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (oriģināls ar sekmju izrakstu vai izziņa no mācību iestādes);
 • invalīda apliecība;
 • 4 fotogrāfijas (3x4 cm).
Vēstules bilde

Dokumenti jāiesniedz:

Slokas iela 68, Jūrmala, Dubulti, LV – 2015,

Tālruņa bilde

Vairāk informācijas saņemsiet zvanot pa tālruni: 67811704

Datora bilde

Ērtākai saziņai izmantojiet e-pastu: siva@siva.gov.lv

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”

Pēdējo septiņu gadu laikā Latvijā

cilvēku ar invaliditāti skaits ir palicis lielāks.

Cilvēkiem ar invaliditāti ir grūti

atrast darbu un strādāt.

Viņi nestrādā un kļūst par bezdarbniekiem.

 

Cilvēki ar invaliditāti bieži vien nevar sevi nodrošināt.

(Tas nozīmē –

viņi nevar samaksāt par savu dzīvokli, ēdienu, apģērbu.)

Viņi nevar pilnvērtīgi dzīvot.

Tas nozīmē – iet uz teātri, kino, ja vēlas.

Sportot, piedalīties festivālos, koncertos -

darīt lietas, ko viņi grib.

Dažreiz cilvēki ar invaliditāti dzīvo ļoti noslēgti –

viņiem nav draugu, par viņiem interesējas tikai viņu ģimenes.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) projektā

"Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem

integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā"

cilvēki ar invaliditāti var mācīties,

iegūt profesiju vai prasmes,

kas palīdzēs viņiem nākotnē atrast darbu un strādāt.

           

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība (ES).

Tas nozīmē, ka ES dod projektam naudu.

 

Projektā var piedalīties

cilvēki ar smagu invaliditāti un

cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā.

Darbspējīgs vecums ir no 15 gadiem līdz pensijas vecumam.

 

Mācību laikā cilvēki ar invaliditāti mācās

speciāli pielāgotās telpās,

viņiem ir aprīkojums, lai iekļūtu telpās.

Tie ir speciāli pacēlāji,

lai cilvēks ratiņkrēslā pats varētu tik augšā un lejā pa kāpnēm,

ja ēkā nav lifta.

 

Viņiem ir pielāgotas informācijas tehnoloģijas (piemēram, pielāgota klaviatūra).

Cilvēkiem ar invaliditāti ir vajadzīgie tehniskie palīglīdzekļi-

īpaši piemērotas un ērtas mēbeles.

Piemērotas mēbeles var būt, piemēram, darba galds,

kuram ir viegli mainīt augstumu.

Pie tāda galda cilvēks, kuram ir grūti ilgi sēdēt,

var strādāt arī stāvot kājās.

 

Nedzirdīgiem cilvēkiem palīdz zīmju tulks,

neredzīgi cilvēki var lietot Braila rakstu.

 

Ja nepieciešams, cilvēki ar invaliditāti

var lietot speciālo transportu.

Tās ir automašīnas, kurās var braukt,

piemēram, cilvēki ratiņkrēslos.

 

Cilvēki ar invaliditāti

var trenēties pielāgotā trenažieru zālē.

 

Trenažieru zāle ir sporta zāle,

kurā ir rīki sporta treniņiem.

Piemēram, rīks, lai celtu smagumus.

Šos rīkus sauc par trenažieriem.

Arī cilvēki, kuri pārvietojas ratiņkrēslā,

var izmantot trenažieru zāli un baseinu.

Baseinā ir speciāls pacēlājs.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA)

cilvēki ar invaliditāti, izmantojot liftu,

var brīvi pārvietoties pa visiem ēkas stāviem,

katrā stāvā ir pielāgotas tualetes.

 

Mācību laikā cilvēki ar invaliditāti

dzīvo pielāgotās istabiņās.

 

 

Kas var piedalīties projektā?

Ne visi cilvēki ar invaliditāti var piedalīties projektā.

Projektā var piedalīties cilvēki

ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditāte) un

cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem,

kuri nemācās vispārējās izglītības iestādēs,

un kuri ir vecāki par 15 gadiem.

 

Kā var pieteikties dalībai projektā,

kādi dokumenti jāiesniedz?

Lai piedalītos projektā,

cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

vai smagu invaliditāti

jāiesniedz SIVA iesniegums.

Kopā ar iesniegumu jāiesniedz šādi dokumenti:

izglītības dokumentu (ja tādi ir ) kopijas.

Izglītības dokumenti ir, piemēram,

Atestāts par vidējo izglītību.

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA)

Jāuzrāda dokumenta oriģināls.

Tāpat jāiesniedz ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinums,

kurā diagnozes ir kods un blakus diagnozes kods,

vai atzinums par to, ka cilvēks ar invaliditāti var mācīties.

Personām ar smagu invaliditāti ārsta atzinumā

jānorāda invaliditātes grupa.

 

Kas ir profesionālās piemērotības noteikšana?

Ir svarīgi, lai cilvēki ar invaliditāti apgūtu jaunu profesiju

vai varētu veikt darbu, ko jau kādreiz strādājuši.

Profesionālās piemērotības noteikšana ir pakalpojums,

kura laikā noskaidro,

kādu profesiju cilvēkam ar invaliditāti ir labāk mācīties.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA)

izskata cilvēka ar invaliditāti iesniegumu un dokumentus.

Tad pieņem lēmumu par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu.

Pirms profesionālās rehabilitācijas

cilvēkam ar invaliditāti nosaka profesionālo piemērotību.

 

Cilvēks ar invaliditāti runā ar dažādiem speciālistiem un pastāsta:

kur viņš ir mācījies un strādājis iepriekš,

kāpēc viņš grib mācīties.

Speciālisti noskaidro, vai viņš veselības dēļ

var strādāt profesijā, ko izvēlējies,

vai programma viņam nav pārāk grūta.

Uzzina, kā viņš mācās, saprot, iegaumē uzdoto.

Profesionālās piemērotības noteikšana notiek 10 dienas.

 

Kas ir profesionālā rehabilitācija?

Pēc tam, kad speciālisti noskaidro,

kāds darbs cilvēkam ar invaliditāti ir piemērots,

viņam ir profesionālā rehabilitācija.

Tas nozīmē, ka cilvēks ar invaliditāti mācās un iegūst profesiju.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA)

cilvēki ar invaliditāti var mācīties

5 profesionālās tālākizglītības programmās:

 • Lietvedis;
 • Florists;
 • Dārzkopis;
 • Noliktavas darbinieks;
 • Galdnieka palīgs.

 

 

Šajās programmās ir dažāds mācību laiks.

Piemēram, noliktavas darbinieks mācās pus gadu,

bet lietveži - veselu gadu.

Pēc mācībām programmā viņi iegūst profesiju.

 

 

Cilvēki ar invaliditāti var mācīties arī daudzās prasmju apmācības programmās:

 • Preču kraušana noliktavā;
 • Preču izvietošana tirdzniecības zālē;
 • Preču marķēšana;
 • Etiķešu līmēšana;
 • Preču komplektēšana;
 • Ratiņu stumšana lielveikalā;
 • Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu šķirošana;
 • Dokumentu kopēšana;
 • Dokumentu kārtošana;
 • Ielas slaucīšana, lapu grābšana;
 • Dārza ravēšana (zemes rakšana, irdināšana);
 • Stādu sagatavošana un  padošana;
 • Dārzeņu stādīšana;
 • Koku, krūmu stādīšana;
 • Zaru vākšana, kokmateriālu sakraušana (citi kokapstrādes palīgstrādnieka darbi);
 • Koka grebšana (dažādu priekšmetu izgatavošana);
 • Klūdziņu pīšana (dažādu priekšmetu izgatavošana);
 • Ziedu kārtošana (dažādu ziedu kompozīciju veidošana);
 • Vainagu izgatavošana;
 • Sveču liešana, materiālu sagatavošana;
 • Dāvanu noformēšana;
 • Zeķu, cimdu adīšana;
 • Vienkāršās pamatprasmes šūšanai ar šujmašīnu;
 • Veļas gludināšana;
 • Veļas šķirošana, marķēšana;
 • Veļas locīšana;
 • Trauku mazgāšana, spodrināšana;
 • Trauku novākšana;
 • Dārzeņu mizošana;
 • Grīdas mazgāšana;
 • Putekļu slaucīšana, mēbeļu pulēšana;
 • Maizes un konditorejas izstrādājumu iesaiņošana;
 • Ziepju vārīšana, izejmateriālu sagatavošana;
 • Dežurēšana, telpu un teritorijas pieskatīšana;
 • Virsdrēbju saņemšana, novietošana, uzraudzīšana.

Programmās viņi iemācās darīt vienkāršus darbus.

Programmās cilvēki ar invaliditāti mācās apmēram 4 mēnešus.

 

Kā cilvēkiem ar invaliditāti palīdz projekta laikā?

Projekta laikā cilvēki ar invaliditāti

dzīvo dienesta viesnīcā,

viņiem ir trīsreizēja ēdināšana.

Tas nozīmē, ka bez maksas viņi var

paēst brokastis, pusdienas un vakariņas.

Cilvēkiem ar invaliditāti palīdz speciālisti:

psihologs, karjeras konsultants,

sociālais darbinieks, fizioterapeits un citi.

Viņi var  interesanti pavadīt brīvo laiku.

 

Cilvēki ar invaliditāti no vietas, kur viņi dzīvo,

līdz vietai, kur viņi mācās, var braukt ar speciālo transportu.

Arī no mājām uz mācību vietu

cilvēki ar  invaliditāti var braukt  

ar speciālo transportu.

 

Pēc  mācībām cilvēkiem ar invaliditāti

palīdz atrast darbu.

Ja cilvēks ar invaliditāti strādā,

projekta darbinieki darbavietā pastāsta,

kā jāsakārto vieta, kur viņš strādā.

 

Informāciju par projektu var uzzināt: 
pa tālruni 27064068 (projekta ietvaros) 
rakstot uz e-pasta adresi: sivaprojekts@siva.gov.lv
SIVA mājas lapā: www.siva.gov.lv