Valsts finansēti sociālie pakalpojumi

Sociālās integrācijas valsts aģentūra koordinē šādus valsts finansētus sociālos pakalpojumus:

1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

  • personām ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
  • Politiski represētām personām (tai skaitā Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam.

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem.
3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem.
4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem.
5. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem:

  • bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam;
  • bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam;
  • bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem no 4 līdz 18 gadu vecumam.

6. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
7. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām neredzīgām personām.

Pakalpojumu koordinēšana ir Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas kompetencē, kas ietver:

  • administratīvā procesa personas lietā uzsākšanu;
  • lēmumu personas administratīvā procesa lietas ietvaros pieņemšana (piemēram, par personas uzņemšanu rindā pakalpojumu saņemšanai, par pakalpojumu piešķiršanu, par atteikumu piešķirt pakalpojumus u.c.);
  • pakalpojumu saņēmēju rindu uzturēšanu;
  • konsultāciju sniegšanu par pakalpojumu saņemšanas kārtību.

Kontakti

Nodaļas vadītāja Solvita Zviedre
Tālrunis: 67771034
E-pasts: Solvita.Zviedre@siva.gov.lv

Nodaļas vadītāja vietniece Evija Laimiņa
Tālrunis: 67771037
E-pasts: Evija.Laimina@siva.gov.lv

Eksperte Ina Grēfa
Tālrunis: 67771043
E-pasts: Ina.Grefa@siva.gov.lv

Eksperte Inese Šmite
Tālrunis: 67771054
E-pasts: Inese.Smite@siva.gov.lv

Sabiedrības pārvaldes speciāliste Dina Tohva
Tālrunis: 67771038
E-pasts: Dina.Tohva@siva.gov.lv

Sabiedrības pārvaldes speciāliste Sarmīte Voitkeviča
Tālrunis: 67771018
E-pasts: Sarmite.Voitkevica@siva.gov.lv